Capitea dokończyła wypłatę szóstego odcinka raty układowej dla wierzycieli Getback

person holding white and red card

Capitea zakończyła wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6, która wyniosła około 40,2 miliony złotych. W marcu br. przelewy zrealizowano do prawie 10 tysięcy wierzycieli. Prezes zarządu Capitea, Radosław Barczyński, powiedział, że od początku układu wypłacili prawie 10 tysiącom wierzycieli niezabezpieczonych kwotę 104 milionów złotych, a wierzycielom zabezpieczonym około 500 milionów złotych. Jest to zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji.

Capitea od 2020 roku realizuje prawomocny układ przyjęty głosami 96% wierzycieli i zatwierdzony przez dwuinstancyjny sąd. W ramach układu grupa Capitea do 2028 roku ma spłacić ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Prezes Capitea, Radosław Barczyński, powiedział, że z końcem 2022 roku rozliczyli całość wierzytelności zabezpieczonych, z czego jako zarząd wynegocjowali umorzenia na ponad 200 milionów złotych. Aktualnie do spłaty pozostają im raty układowe w kwocie około 500 milionów złotych. Rata układowa nr 7 płatna jest do końca września 2023 roku, a Capitea już ma na to zabezpieczone środki. Kolejne wypłaty dla 10 tysięcy wierzycieli planowane są po wakacjach.

Obsługa układu Barczyński Capitea oparta jest na dwóch zasadniczych źródłach gotówki: działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Członek zarządu Capitea, Paulina Pietkiewicz, powiedziała, że są w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Kilku kontrahentów zawarło z nimi ugody, uzyskali kilka wyroków prawomocnych, z niektórymi prowadzą mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która za wszelką cenę próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej.

W jednym z kluczowych sporów sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych. Jest to dla Capitea duży postęp, jednakże ciągle nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle uda się odzyskać te środki. Wraz z pandemią COVID-19 tempo postępowań sądowych spowolniło, a samo postępowanie może trwać nawet kilka lat. Niemniej jednak, wygrana w tym sporze mogłaby skutkować podwyższeniem wypłat dla obligatariuszy Getback z obecnego poziomu 25% do ponad 30%.

Innym wyzwaniem dla Capitea jest ciągłe pozyskiwanie środków potrzebnych do realizacji układu. Jak podaje Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, grupa opiera się na dwóch źródłach gotówki – działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Jednakże, jak zauważa Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, sporów z kontrahentami jest wiele, a ich rozstrzygnięcia wciąż pozostają niepewne.

Mimo tych trudności Capitea jest zdecydowana kontynuować realizację swojego planu restrukturyzacji, a wypłaty dla wierzycieli mają być realizowane regularnie. Ostatnia wypłata raty układowej nr 6 pokazuje, że Capitea trzyma się ustaleń z układu i realizuje go zgodnie z planem. Wierzyciele mogą mieć nadzieję, że Capitea w dalszym ciągu będzie skutecznie spłacać swoje zobowiązania, a plan restrukturyzacji zostanie pomyślnie zrealizowany.

About the author /